Make your own free website on Tripod.com
Bab 2  Sistem Catatan untuk Aset & Liabiliti

Sistem Catatan Bergu
satu sistem yang diwujudkan untuk merekodkan urusniaga perniagaan secara bersusun dan bersistematik dimana setiap satu urusniaga berlaku , catatan dibuat dua kali, satu kali di bahagian debit sesuatu skaun dan satu kali lagi di bahagian kredit akaun yang lain dengan jumlah yang sama.