Make your own free website on Tripod.com
PERAKAUNAN STPM
 

Bentuk Peperiksaan

Kertas 1
- 6 soalan, soalan 1 wajib, berasaskan Laporan Tahunan Syarikat Berhad.
- Pilih 3 soalan lagi daripada soalan 2, 3 , 4 , 5, 6
- Markah setiap soalan ialah 25%
- masa, 3 jam / 1 soalan 45 minit
- wajaran 50%

Kertas 2
- 6 soalan, soalan 1 wajib, berasaskan sistem perakaunan, Pengekosan sistem kawalan dalaman,  komputer  dalam perakaunan
- Pilih 3 soalan lagi daripada soalan 2, 3 , 4 , 5, 6
- Markah setiap soalan ialah 25%
- masa, 3 jam / 1 soalan 45 minit
- wajaran 50%
 

               Sukatan Pelajaran

  1. Pengenalan
  2. Kitaran perakaunan
  3. Pelarasan-pelarasan akhir tempoh
  4. Prinsip-prinsip Akaun (teori)
  5. Pendapatan dan Perbelanjaan
  6. Penyata penyesuaian Bank
  7. Akaun Kawalan
  8. Inventori
  9. Aset tak nyata  ( muhibah)
  10. Pemilikan tungaal
  11. Perkongsian
  12. Syarikat Berhad
  13. Liabiliti
  14. Penyata Kewangan terbitan
  15. Pembetulan Kesilapan
  16. Rekod tak lengkap dan catatan tunggal
  17. Persatuan dan Kelab
  18. Koperasi  ( sukatan baru )
  19. Penyata Aliran Data
  20. Laporan Kewangan diterbitkan
Buku Rujukan
 1. Perakaunan Jilid I, II   -- Barjodai
 2. Perakaunan STPM Jilid I, II   -- Low Joon Yean
 3. Perakaunan Perniagaan Bahagian I & II  --  Frank Wood
 4. Perakaunan Dalam Perniagaan  -  RJ Bull
 5. Introduction to management Accounting   --  Hongen
 6. Koperasi   --  Ibrahim Hashim
 7. Perakaunan Pengurusan  -- Hamzah Bin Ismail
 8. Perakaunan Pertengahan Jilid I  - Hamzah Bin Ismail
 9. Akta Syarikat 1965
 10. Akta Koperasi
 11. Akta Perkongsian
 12. International Accounting Standard (IAS)
Kitaran Perakaunan
  1. Dokumen-dokumen Perniagaan
         i. invois
        ii. bil-bil
       iii. baucer
       iv. resit resmi
        v. puntung cek / keratan cek
       vi. penyata akaun
      vii. penyata bank
     viii. nota kredit
      ix. nota debit
       x. nota serahan
  2. Buku Cacatan Pertama
        i. buku @ jurnal jualan harian
       ii. buku @ jurnal belian harian
      iii. buku @ jurnal pulangan jualan
      iv. buku @ jurnal pulangan belian
       v. Jurnal Am
      vi. Buku Tunai
     vii. Jurnal Penerimaan & Pembayaran
    viii. Buku Tunai Runcit
  3. Buku Catatan Kedua
       i. Lejar jualan
          - merekod semua nama akaun-akaun penghutang
      ii. Lejar belian
          - merekod semua nama akaun-akaun pemiutang
     iii. Lejar Am
          - merekod semua akaun selain daripada akaun penghutang & pemiutang,
            misalnya akaun aset, akaun model, akaun liabiliti, akaun belanja, akaun
            hasil, akaun peruntukan.
   4. Mengimbang Akaun
   5. Menyediakan Imbangan Duga
   6. Menutup semua akaun-akaun
   7. Mengira nilai inventori Akhir
   8. Membuat Pelarasan
   9. Menyediakan akaun-akaun penamat
       - Akaun perkilangan
       - Akaun perdagangan
       - Akaun untung rugi
  10. Kunci kira-kira
 
TOP